Jager Holland, uw betrouwbare verspartner
Jager Holland, Ihr zuverlässiger Partner für Frischprodukte
Jager Holland, your reliable fresh produce partner
Jager Holland, Deres pålidelige frugt & grønt partner

Geschäftsfuhrer

Brian Meier
T 0031 (0) 591 577 527
M 0031 (0) 653 401 882
E brian@jager.nl

Henk van der Woude
T 0031 (0) 591 577 515
M 0031 (0) 651 803 532
E henkw@jager.nl

Einkauf

Jan ten Brink
T 0031 (0) 591 577 585
M 0031 (0) 651 341 413
E jantb@jager.nl

Marco Koeleman
T 0031 (0) 591 577 578
M 0031 (0) 651 597 109
E marco@jager.nl

Robert Muskee
T 0031 (0) 591 577 552
M 0031 (0) 651 249 363
E robert@jager.nl

Verkauf

Brian Meier
T 0031 (0) 591 577 527
M 0031 (0) 653 401 882
E brian@jager.nl

Stijn Bernsen
T 0031 (0) 591 577 533

E stijn@jager.nl

Rene Stoppelenburg
T 0031 (0) 591 577 537
M 0031 (0) 622 234 612
E rene@jager.nl

Wim Valke
T 0031 (0) 591 577 507
M 0031 (0) 654 208 615
E wim@jager.nl

Maarten Jonkeren
T 0031 (0) 591 577 534
M 0031 (0) 623 567 132
E maarten@jager.nl

Roelien Walda
T 0031 (0) 591 577 526

E r.walda@jager.nl

Buchhaltung

Henk van der Woude
T 0031 (0) 591 577 515
F 0031 (0) 591 577 514
M 0031 (0) 651 803 532
E henkw@jager.nl

Roelie Strijker
T 0031 (0) 591 577 513
F 0031 (0) 591 577 514
E roelie@jager.nl


Auktje Wachtmeester
T 0031 (0) 591 577 517
F 0031 (0) 591 577 514
E auktje@jager.nl

Qualität

Gerhard Schulte
T 0031 (0) 591 577 574
M 0031 (0) 620 134 584
E qc@jager.nl

Jan Henk Kruizinga
T 0031 (0) 591 577 574
M 0031 (0) 613 350 192
E qc@jager.nl